Matthijs Sienot (D66) en Agnes Mulder (CDA) gaan in de Tweede Kamer een amendement indienen om het budget van de nieuwe postcoderoossubsidie voor zonnepanelen met 63 miljoen euro te verhogen tot 100 miljoen euro.

De indiening van het amendement wordt bovendien ondersteund door Tom van der Lee van GroenLinks, Sandra Beckerman van de SP, Carla Dik-Faber van de ChristenUnie, Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren, William Moorlag van de PvdA, Gerrit Jan van Otterloo van 50Plus en Mark Harbers van de VVD.

12,1 en 14,6 eurocent per kilowattuur
​Minister Wiebes bevestigde op Prinsjesdag de postcoderoosregeling voor zonnepanelen in 2021 definitief te vervangen door een nieuwe subsidieregeling. Energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen komend kalenderjaar subsidie aanvragen voor pv-systemen van 15 tot 300 kilowattpiek. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft eind september het eindadvies voor de subsidieregeling gepresenteerd. De subsidiebedragen zijn hierin naar boven bijgesteld naar 12,1 en 14,6 eurocent per kilowattuur voor pv-systemen op respectievelijk een grootverbruikers- en kleinverbruikersaansluiting.

Minister Wiebes verwacht dat energiecoöperaties hun aanvragen voor de nieuwe subsidie vanaf 1 april 2021 kunnen indienen. De oude Postcoderoosregeling – de regeling verlaagd tarief – stopt per 1 januari 2021.

In de startblokken
D66-Kamerlid Sienot heeft deze week in de Tweede Kamer aangekaart het budget voor de nieuwe subsidie te laag te vinden. ‘Er is steeds meer animo voor de postcoderoos. Gemeenten, woningbouwcorporaties, particuliere huiseigenaren en vele anderen staan in de startblokken. D66 ziet eigenlijk nu al dat het beschikbare budget van 37 miljoen euro veel te laag is. Daarom heb ik een amendement opgesteld, samen met mijn collega Agnes Mulder. Ik begrijp dat daar brede interesse voor bestaat. Ook GroenLinks doet nu mee, evenals de ChristenUnie. Wij willen het budget ophogen naar 100 miljoen, zodat wij in de komende jaren duizenden huishoudens extra kunnen laten profiteren van schone, goedkope stroom bij hen in de buurt.’

Sienot trekt daarbij samen op met Agnes Mulder van het CDA. ‘In het regeerakkoord hebben we gestreden voor een aparte regeling voor die energiecoöperaties die het mogelijk maakt dat omwonenden makkelijker kunnen participeren in duurzame-energieprojecten in hun directe omgeving. Ik ben heel erg blij dat die vereenvoudigde regeling er nu is en per 1 april 2021 in werking treedt. We zien nu zelfs dat er ontzettend veel animo lijkt te zijn voor deze nieuwe regeling. Om ervoor te zorgen dat volgend jaar zo veel mogelijk energiecoöperaties, en daarmee inwoners, mee kunnen doen, heb ik samen met mijn collega Sienot een amendement ingediend om het budget alvast te verhogen.’

Niet terugvloeien naar algemene middelen
Eventueel budget dat van de postcoderoossubsidie overblijft, mag van de indieners van het amendement niet terugvloeien naar de algemene middelen. ‘Het is belangrijk dat eventueel niet benut budget beschikbaar blijft voor de energietransitie, en niet terugvloeit naar de algemene middelen. Daarom vloeit een eventueel budget dat niet wordt benut voor de postcoderoosregeling terug naar de begrotingsreserve duurzame energie / SDE-middelen’, aldus de indieners.

Verschil motie en amendement

Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Over moties wordt door de Tweede Kamer gestemd. Het kabinet kan een aangenomen motie naast zich neerleggen.

Ieder Kamerlid heeft ook het recht amendementen in te dienen. Het recht van amendement wil zeggen dat een Kamerlid de mogelijkheid heeft om wijzigingen (verbeteringen) aan te brengen in een voorliggend wetsvoorstel. Een amendement kan worden ingediend zodra een wetsvoorstel in handen van een commissie is gesteld tot aan het moment dat het voorstel wordt aangenomen of verworpen.

Lees meer op: https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i22800/cda-en-d66-willen-6...

Uitgelicht: 
Nee